200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!

200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!

Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 8 listopada 2012 r.

My Polacy, solidarnie pracujący w Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskani o wspólne dobro jakim jest zdrowie i życie każdego Polaka,

o dobre tradycyjne polskie rolnictwo i suwerenność żywnościową, O RACJĘ STANU PAŃSTWA POLSKIEGO wiemy i jesteśmy tego

świadomi, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z wdzięczności „naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość

okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”,

„(…) ma na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu

odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem (…)”,

My Polacy uważamy, że:

– Rząd RP, niektórzy polscy politycy i urzędnicy, którzy powinni stać na straży naszej konstytucyjnej wolności, łamią nasze podstawowe

prawa obywatelskie,

– niektórzy polscy naukowcy, lekarze którzy powinni stać na straży bezpieczeństwa naszego zdrowia, którzy powinni troszczyć się o nasze

środowisko, zajmują się promocją uprawy roślin transgenicznych, promocją GMO w żywności oraz stosowania pasz genetycznie

zmodyfikowanych w polskim rolnictwie. – niektóre polskie media, które powinny stać po stronie prawdy oraz ochrony życia i zdrowia

Polaków, stoją po stronie przeciwnej.

Gdzie zatem jest ich poczucie odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem?

Czym są zaślepieni, skoro nie reagują na alarmujące informacje o wynikach badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych

karmionych paszami GMO.

W świetle wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Caen we Francji, opublikowanych przez prof. biologii molekularnej

Seraliniego, żywność transgeniczna i herbicydy stosowane w uprawie roślin transgenicznych są przyczyną występowania chorób

zagrażających życiu. Fakt ten i obecność na rynku żywności transgenicznej świadczą o eksperymentowaniu na konsumentach oraz łamaniu

Przysięgi Hipokratesa „… po pierwsze nie szkodzić” i zasady: „żywność powinna być lekarstwem , a lekarstwo żywnością”.

GMO jest gwałtem na naturze, niszczeniem bioróżnorodności, lekceważeniem prawa naturalnego oraz przyjętej i zapisanej w art. 5

Konstytucji RP zasady zrównoważonego rozwoju.

Obecność roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na naszych polach, w naszej żywności oraz w paszy dla zwierząt wystawia polskie

społeczeństwo na ukryty eksperyment naukowy, mimo, że „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym,

bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

A przecież polskie społeczeństwo takiej zgody nie wyraziło i nie wyraża, bo „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Również „Każdy jest

obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.”

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie wszystkiego, co cenne z naszego tysiącletniego dorobku,

– nie możemy pozwolić na utratę tego, co zawdzięczamy naszym przodkom,

– nie możemy pozwolić na łamanie podstawowych praw człowieka i obywatela w Polsce,

– nie możemy dać przyzwolenia na brak poszanowania wolności i sprawiedliwości,

– nie możemy utracić kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

wiemy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej że:

– „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, że „Ochrona

środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”,

– „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”,

– „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”,

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

nie możemy pozwolić na to, żeby polscy politycy, urzędnicy, naukowcy, media, którzy powinni stać na straży naszego życia i zdrowia, na

straży naszej konstytucyjnej wolności, łamali nasze podstawowe prawa obywatelskie. Popierając bowiem wprowadzenie GMO, na polskie

pola, do ogrodów i sadów, do polskich domów, pomimo protestów organizacji pozarządowych i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

przyczyniają się do naruszenia naszej – przez Konstytucję RP zapewnionej – godności i wolności. Wolności wyboru, myślenia i życia.

„Naruszają nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa”

napisał m.in. w swoim liście Henryk Skolimowski (2007).Wiemy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej również, że „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed

działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”

Czy tak jest na pewno?

Czy nasze konstytucyjne prawa muszą być łamane?

W swej książce pt. „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej” Francis Fukuyama napisał, że: „Nie musimy

postrzegać siebie jako niewolników nieuchronnego postępu technicznego, jeżeli postęp ten nie służy ludzkim celom. Prawdziwa

wolność oznacza wolność społeczności do chronienia tych wartości, które uważają za najważniejsze – i właśnie z tej wolności musimy

skorzystać dziś, w obliczu rewolucji biologicznej”.

Papież Jan Paweł II natomiast w swojej encyklice „Sollicitudo rei socialis” zauważył, że:

„Rozwój tylko ekonomiczny nie może wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, prowadzi do większego jeszcze zniewolenia. Rozwój,

który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje

istnienia takich wymiarów i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów, tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie.

Istota ludzka jest całkowicie wolna tylko wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich praw i obowiązków; to samo trzeba powiedzieć o

całym społeczeństwie”.

Dziś zmienia się rośliny i zwierzęta, jutro zostanie zmieniony człowiek, a zmieszanie genów człowieka z genami innych gatunków,

spowoduje, że człowiek zatraci swoje człowieczeństwo, po prostu przestanie być człowiekiem.

My nie chcemy tego! My nie chcemy żyć w takim świecie! Nie możemy pozwolić na taki koniec historii człowieka! Chcemy sami napisać

swoją historię, historię prawdziwego, zdrowego i wolnego człowieka.

Dlatego TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO! Dlatego NIE dla GMO!

Ziemia ma RODZIĆ!, a nie produkować i degradować środowisko naturalne i jego naturalne zasoby. Zasoby genetyczne Ziemi są zalążkiem

jej natury i życia. Dlatego manipulowanie genami jest teraz niebezpiecznym eksperymentem, który w przyszłości może się okazać

niewybaczalnym błędem powodującym nieodwracalne spustoszenie.

Ziemia jest własnością przyszłych pokoleń i dlatego wszyscy mamy obowiązek czynić sobie Ziemię poddaną i kochaną, bo jest naszym

wspólnym dobrem i wspólnym domem z naturalnie, bezpiecznie i po ludzku zastawionym stołem.

Przyszłość jest wpisana w naturę i przyszłość jest prezentem, jaki daje nam przeszłość. Świadomość ta powinna każdego człowieka

mobilizować do troski o teraźniejszość i do poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a zarazem za dalsze losy

cywilizacji.

W imieniu Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO członkowie Komisji Sterującej:

Dr inż. Roman Andrzej Śniady oraz Paweł Połanecki w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

Anna Szmelcer – Stowarzyszenie „Polska wolna od GMO”

Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose – ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside –

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

 

Źródło: icppc.pl