Tag Archives: projekt ustawy

Rząd tworzy Polakom możliwość zawierania za granicą małżeństw jednopłciowych i poligamicznych

ordo iurisRząd chce wprowadzić „zaświadczenia o stanie cywilnym”, które umożliwią Polakom zawieranie za granicą małżeństw jednopłciowych lub poligamicznych, chociaż cel ten jest przemilczany. W środę sejmowa komisja spraw wewnętrznych odrzuciła poprawki zgłoszone do projektu przez poseł Małgorzatę Sadurską, które miały na celu wykreślenie z projektu przepisów wprowadzających nowe zaświadczenie. Przedstawicielom Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris bezpodstawnie odmówiono możliwości przedstawienia stanowiska podczas obrad komisji. Rządowa propozycja stanowi instytucjonalizację mechanizmu obejścia przepisów konstytucji oraz prowadzi do destabilizacji systemu polskiej procedury administracyjnej.

Komisja spraw wewnętrznych przyjęła w środę projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy 2620), który przewiduje wprowadzenie „zaświadczenia o stanie cywilnym”. Ma je wydawać kierownik urzędu stanu cywilnego. Autorzy projektu tłumaczą w uzasadnieniu, że nowe zaświadczenie mogłoby być wydawane „na użytek wielu spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych”. Celom tym służą jednak już w tej chwili zaświadczenia urzędowe wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 218 k.p.a.). Projektodawcy nie uprawdopodobnili nawet, że są one niewystarczające.

Obecnie do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju niezbędne jest zaświadczenie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa. Nie może być ono wystawione, jeśli przyszły współmałżonek jest tej samej płci lub gdy pozostaje już w związku małżeńskim. Jednak w części krajów (w tym, w dopuszczających wielożeństwo i małżeństwa jednopłciowe), do zawarcia małżeństwa nie jest potrzebne zaświadczenie o braku przeszkód, ale wystarczy przedstawienie urzędowego zaświadczenia o stanie wolnym. Warunek ten spełnia projektowane zaświadczenie o stanie cywilnym.

W związku z tym, główną funkcją wprowadzanych zaświadczeń wydaje się być umożliwienie zawierania „małżeństw” jednopłciowych lub poligamicznych, które godzą w konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji). W państwach takich jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w związek poligamiczny, natomiast we Francji, Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, pojawi się problem, w jaki sposób prawo polskie będzie się odnosić do zawartych za granicą związków „małżeńskich” sprzecznych z ugruntowanym konstytucyjnie polskim porządkiem publicznym. Problem ten będzie szczególnie palący w kontekście unijnej swobody przepływu osób. Zgodnie z tą zasadą, na obszarze UE małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim nie mogą być przez Polskę traktowane inaczej niż małżeństwa zawarte w naszym kraju. Oznaczać to może konieczność traktowania przez Polskę jednopłciowych „małżeństw” zawartych w innym kraju UE tak samo, jak małżeństw w kształcie poświadczonym w Konstytucji RP i w polskim prawie rodzinnym. Dotyczyłoby to wszystkich dziedzin prawa m.in. podatkowego, spadkowego oraz możliwości adoptowania dzieci.

 

Źródło: OrdoIuris.pl

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Aborcja eugeniczna zdelegalizowana? 100 tysięcy podpisów pod projektem zebrane, akcja trwa dalej

aborcjaLiczba podpisów poparcia dla projektu ustawy chroniącej życie chorych dzieci od poczęcia, przekroczyła 100 000. Spełniony został w ten sposób formalny wymóg, gwarantujący podjęcie prac nad projektem przez Sejm. Jednak akcja zbierania podpisów w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą – trwa dalej.

Do 23 czerwca można jeszcze zbierać podpisy, później powinny zostać wysłane na adres Komitetu, tak aby dotarły do końca czerwca. 2 lipca zostaną złożone w Sejmie.

Obecnie w Polsce około 95 proc. wszystkich aborcji jest dokonywanych na dzieciach podejrzanych o chorobę. Projekt zakłada usunięcie z ustawy przesłanki, pozwalającej na ich zabijanie, a mianowicie usunięcie art. 4a par. 1 ust. 2, który brzmi: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Na stronie stronę RatujDzieci.pl, zamieszczone są informacje jak można włączyć się w akcję przywracania prawa do życia dzieciom z Zespołem Downa.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , , , , ,

Europejska Inicjatywa Obywatelska jako nowe narzędzie demokratyzacji w UE

ordo iurisW czwartek 23 maja odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego seminarium poświęcone Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej na przykładzie kampanii „Jeden z nas”.

Podczas spotkania dr Joanna Banasiuk przedstawiła słuchaczom profil Centrum Prawnego Ordo Iuris. Dr Dobrochna Bach-Golecka z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała historię Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej oraz jej podstawowe założenia. W swoim wystąpieniu ukazała nowy wymiar integracji europejskiej, który został otwarty dzięki wprowadzeniu Inicjatywy. Dr Bach – Golecka powiedziała również o społecznych skutkach kampanii prowadzonych w ramach EIO – nawiązywaniu kontaktów transgranicznych, pobudzenie obywateli państw członkowskich do działania, rozpoczeciu debaty publicznej o szerokim i międzynarodowym charakterze.

Jakub Bałtroszewicz, koordynator polskiego komitetu narodowego Inicjatywy Jeden z nas, przypomniał zgromadzonym stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że ochrona prawna, przysługująca człowiekowi na gruncie europejskiego prawa patentowego, musi dotyczyć wszystkich jego faz rozwojowych i obejmować również życie w fazie embrionalnej, począwszy od momentu zapłodnienia. W związku z tym w ramach Inicjatywy Jeden z nas przedstawiono konkretną propozycję prawną – ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej, poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań wiążących się z niszczeniem ludzkich embrionów oraz prowadzeniem badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych. Bałtroszewicz przedstawił również historię Inicjatywy, opowiedział o nieprzygotowaniu struktur europejskich na prowadzenie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich oraz aktualne wyniki kampanii – 440 000 zebranych podpisów. Podkreślił także całkowitą nowość jaką jest współpraca organizacji z całej Europy zajmujących się obroną życia i rodziny.

Dr Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris wytłumaczyła mechanizm finansowania z funduszy unijnych organizacji zajmujących się przeprowadzaniem i promowaniem aborcji. Komisja Europejska przyznała wielomilionowe środki na aborcyjne projekty m.in. w Kambodży, RPA, Bangladeszu czy Papui-Nowej Gwinei. Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy zmuszeni są opłacać ze swoich podatków.

Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Prawne Ordo Iuris, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i ASK Soli Deo.

 

Źródło: OrdoIuris.pl

Tagged , , , , , , , ,

Litewscy Polacy bronią życia

aborcjaLitwa może stać się czwartym europejskim państwem, po Polsce, Irlandii i Malcie, w którym dochodzi do zaostrzenia ustawodawstwa aborcyjnego. Inicjatorem zmian w litewskim prawie, które dotąd dopuszczało aborcję na żądanie do 12 tygodnia ciąży, była polska partia w Sejmie, współrządząca Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, AWPL. Projekt zgłoszony przez Polaków poparli konserwatyści i pojedynczy deputowani z innych ugrupowań. Przeciwko byli liberałowie.

„Nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja Sejmu w sprawie zakazu aborcji, ale wszczęcie dyskusji na ten temat już jest sukcesem” – powiedział PAP poseł AWPL Zbigniew Jedziński, który przedstawił projekt ustawy w parlamencie. Projekt poparło 46 posłów, przeciwko było 19, a 25 wstrzymało się od głosu. Obecnie dokument będzie omawiany w sejmowych komisjach praw człowieka, ochrony zdrowia, a także prawa i praworządności. Pod obrady Sejmu ponownie ma trafić jesienią.

Projekt zgłoszony przez AWPL zakłada, że aborcję można by przeprowadzić do dwunastego tygodnia, ale jedynie w przypadku, gdy kobieta padła ofiarą gwałtu. Obecnie na Litwie aborcja jest dozwolona do dwunastego tygodnia bez żadnych zastrzeżeń. Każdego roku na Litwie na aborcję decyduje się około 10 tys. kobiet. Projekt ustawy, który jest praktycznie kopią polskiego prawa antyaborcyjnego, AWPL złożyła w Sejmie już w 2005 roku, a w grudniu 2007 roku przyjęto go nawet w pierwszym czytaniu. Ostatecznie jednak został odrzucony przez ówczesny Sejm.

AWPL, choć wchodzi w skład koalicji rządowej z socjaldemokratami od lat podkreśla w swoim programie wartości chrześcijańskie. Z partią sympatyzują również inne mniejszości narodowe i część Litwinów. W tym roku z jej list do parlamentu startowali także Rosjanie, Białorusini i Tatarzy. AWPL sprzeciwia się również związkom partnerskim i metodzie in vitro. Planuje także zgłoszenie projektu ustawy, która umożliwi wprowadzenie do szkół powszechnego nauczania religii.

 

Źródło: KonserVat.pl

Tagged , , , ,

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną na Marszu dla Życia i Rodziny

Ustawa antyaborcyjna w SejmiePodczas krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami 26 maja, będą zbierane podpisy pod projektem ustawy o ochronie i opiece nad rodziną – „Ustawa o ochronie i opiece nad rodziną”. Powstanie tego projektu zapowiadano podczas Kongresu Polskiej Rodziny w Warszawie.

„Ten akt prawny ma traktować o świadczeniach, przysługujących kobiecie i mężczyźnie, którzy zawarli związek małżeński. Jako pierwsze zostanie wprowadzone świadczenie pod nazwą „bon wychowawczy”. Wypłacane ma być rodzicom każdego dziecka w ciągu pierwszych dwudziestu czterech miesięcy jego życia pod warunkiem, że jedno z rodziców powstrzymuje się od pracy zawodowej i zajmuje się dziećmi. Świadczenie jest w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę /na dziś ok. 1600 zł/”, pisze w uzasadnieniu jej twórcy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Projekt ustawy ma na celu faktyczne umocnienie pozycji rodziny, jako stałego związku kobiety i mężczyzny wraz z narodzonymi z ich związku dziećmi. Autorzy krytykują obecne rozwiązania przyznające świadczenia tylko rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, w wysokości ich dotychczasowego wynagrodzenia i przez krótszy czas.

Nowa propozycja zakłada, że świadczenie było by przyznawane bez względu na to, czy osoba je otrzymująca wcześniej pracowała czy nie, oraz na to jaki miała rodzaj umowy o pracę. Świadczenie może być niższe, ale rozłozone na dłuższy okres. Jedynym warunkiem otrzymywania świadczenia jest to, by rodzice otrzymujący świadczenie byli w związku małżeńskim.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , , , ,

Aborcja eugeniczna na drodze do delegalizacji. Projekt ustawy trafił do sejmowej komisji

Ustawa antyaborcyjna w SejmieWe wtorek 10 października Sejm opowiedział się przeciwko odrzuceniu ustawy zakazującej zabijania niepełnosprawnych dzieci w Polsce. Projekt skierowano do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Wynik głosowania był wielką niewiadomą, ze względu na rozbieżne postawy posłów PO, pośród których istnieje grupa osób, popierających walkę z aborcją.

Dalsze prace nad projektem ustawy zakazującej zabijania dzieci z powodów eugenicznych poparło w sumie 207 posłów, przeciwnego zdania było 189 posłów, przy 30 głosach wstrzymujących się. To właśnie 40 mandatów wsparcia ze strony rządowego ugrupowania przyczyniło się do obrony projektu ustawy przed odrzuceniem w pierwszym czytaniu.

Tego samego dnia posłowie ogromną większością głosów odrzucili skrajnie lewicowy projekt Ruchu Palikota, idący w przeciwnym kierunku, tj. wprowadzenia aborcji „na życzenie”. Za tą propozycją głosowały jedynie kluby RP i SLD, przy sprzeciwie klubów PO, PIS, PSL i SP.

Po zakończeniu głosowania w sejmowych korytarzach dało się również słyszeć komentarze „tolerancyjnych” polityków Ruchu Palikota. „Katoliccy talibowie”, „średniowieczni fundamentaliści”, „wstecznictwo i niecywilizowane zachowanie” – to tylko niektóre wypowiedzi „otwartych na dialog i różne poglądy” posłów skrajnej lewicy.

W podobnym, lub jeszcze bardziej absurdalnym i pozbawionym logiki, tonie wyglądały wypowiedzi polityków SLD i RP z sejmowej mównicy.

Przed głosowaniem dotyczącym projektów ustaw na temat życia lub śmierci niepełnosprawnych dzieci, posłowie debatowali m.in. o eksporcie min przeciwpiechotnych do państw afrykańskich, na których „masowo giną niewinne dzieci”, oraz angażowaniu dzieci w konflikty zbrojne. Podczas dyskusji politycy SLD i Ruchu Palikota bardzo głośno krzyczeli o potrzebie ochrony dzieci przed okrucieństwami wojny. W kilka minut później zagłosowali za liberalizacją przepisów pozwalających na zabijanie dzieci tylko dlatego, że mogą urodzić się chore.

Po raz kolejny przedstawiono również „argument” w postaci „500 nielegalnych aborcji dziennie”, które mają rzekomo dokonywać się każdego dnia w Polsce. Dowodów lub jakiegokolwiek potwierdzenia tych liczb – brak. Jedynym postulatem – jeszcze więcej śmierci.

 

Opracowano na podstawie relacji Marcina Musiała. Pełny tekst na portalu PCh24.pl.

Tagged , , , , , , , , , , ,

Aborcja eugeniczna w Sejmie. Platforma podzielona

Ustawa antyaborcyjna w SejmieProjekt ustawy, zgłoszony przez Solidarną Polskę stanowi, iż aborcja eugeniczna będzie w Polsce zakazana. Dokument w tym tygodniu trafi pod obrady Sejmu. Platforma Obywatelska jest podzielona w sprawie tego projektu, a Ruch Palikota już złożył ustawę zgodnie z którą aborcja ma być zalegalizowana.

Obecny stan prawny w Polsce zakazuje zabijania nienarodzonych dzieci. Od reguły tej czyni jednak trzy wyjątki: gdy zagrożone jest życie matki, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, oraz gdy badania wykazują trwałe upośledzenia płodu. I właśnie tego trzeciego punktu dotyczy projekt obywatelski w który zaangażowane są ruchy pro – life. Rzecz dotyczy walki z aborcją eugeniczną, czyli zabijaniem nienarodzonych dzieci, które są dotknięte chorobą.

Zgłoszony przez klub Solidarnej Polski projekt podzielił Platformę Obywatelską. Zdaniem przedstawicieli tzw. frakcji konserwatywnej tej partii propozycja ruchów pro – life zasługuje na poparcie, chroni bowiem życie niepełnosprawnych. Kierownictwo klubu PO nie chce jednak naruszać „kompromisu aborcyjnego”. W związku z tym będzie rekomendowało swoim posłom odrzucenie obywatelskiego projektu. Oznacza to wprowadzenie dyscypliny.

Dyscyplina w klubie PO ma obowiązywać również wobec projektu ustawy legalizującej aborcję, którą złożył Ruch Palikota. Również ten projekt ma zostać odrzucony przez posłów partii rządzącej.

Wiele więc wskazuje na to, że partia Palikota poniesie porażkę. Ale czy to samo czeka szczytny projekt obywatelski ruchów por – life? Tutaj sprawa wcale nie jest tak oczywista. Ciągle niewiadomą pozostaje bowiem stanowisko konserwatywnej frakcji PO. Nie jest też jasne jakie stanowisko zajmą posłowie PSL. Na sejmowych korytarzach słychać głosy, że część ludowców poprze likwidację przepisu dopuszczającego aborcję eugeniczną. Na pewno projekt obywatelski może liczyć na poparcie posłów Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości.

 

Źródło: PCh24.pl

Tagged , , , , , , , ,

Zmieleni.pl – inicjatywa wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu

W 2005 roku prawie 750 tys. obywateli RP poparło pomysł, by w referendum zapytać Polaków, czy chcą likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów z 460 do 230, zniesienia immunitetu parlamentarnego oraz wprowadzenia jednomandatowych okregów wyborczych w wyborach do Sejmu. Wniosek o referendum nigdy nie został zgłoszony. Od kilku dni działa strona Zmieleni.pl, która chce zrealizować postulat dotyczący JOW – pod nową listą podpisało się już 52 000 ludzi.

Na pomysł przeprowadzenia akcji wpadł sam Paweł Kukiz. Każdego odwiedzającego stronę Zmieleni.pl wita on następującymi słowami: na początek należy odtworzyć listę 750 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod petycją w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową. Paradoksalnie, listę przygotowała Platforma Obywatelska ale po wygranych wyborach bardzo szybko zapomniała o tym postulacie. Dlaczego listę trzeba odtworzyć ? Bo została …..zmielona !!! Odtwórzmy więc tę listę i złóżmy do Sejmu.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to pomysł rodem z Wielkiej Brytanii. To najstarszy i najprostszy system wyborczy, praktykowany na wyspach od ponad 200 lat. Publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. Wybierani są ludzie znani wyborcom z dobrej strony. Są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. Trzeba jednak też pamiętać, iż ordynacja JOW eliminuje tych kandydatów, którzy mają silne poparcie, ale minimalnie przegrywają walkę o mandat. W niektórych przypadkach może też multiplikować zjawisko „spadochroniarzy”, czyli kandydatów z innych regionów, którzy decydują się na zmianę miejsca startu w wyborach, ze względu na większe szanse uzyskania poparcia w innym okręgu.

Do tej pory pod inicjatywą Pawła Kukiza podpisało się ponad 24 tysiące osób. Aby inicjatywa ustawodawcza była rozpatrzona przez Sejm, projekt ustawy musi być poparty przynajmniej 100 tysiącami zweryfikowanych podpisów.

 

Źródło: Zmieleni.pl

Tagged , , , , , , ,

Akcja „Kibice za bezpieczeństwem”

fundacja republikańskaFundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców zaniepokojone ostatnimi działaniami rządu i podległych mu służb, godzącymi w konstytucyjne prawa obywatelskie i mającymi na celu ograniczenie działalności kibiców piłki nożnej i ich stowarzyszeń, inicjują akcję „Kibice za bezpieczeństwem”.

Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli. Eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:
- doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji;
- eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”;
- prowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne;
- wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej;
- prowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa;
- umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych);
- wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji z roku na rok następuje poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. „W porównaniu z 2009 r. o 40 proc. spadła liczba chuligańskich wybryków. O blisko 40 proc. mniej było zatrzymań chuliganów. Do sądów trafiło o 56 proc. mniej wniosków w sprawach o wykroczenia popełnione w związku z imprezami masowymi. Na tym nie koniec. Po meczach piłki nożnej do sądów skierowano 803 wnioski o ukaranie – spadek o blisko 62 proc. Mniej jest też wydawanych zakazów stadionowych.” – czytamy na stronie KibiceZaBezpieczenstwem.pl.

Inicjatorzy akcji społecznej uważają, że proponowane zmiany zwiększą bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczynią się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Komitet ma 3 miesiące na zebranie minimalnej wymaganej liczby 100 tys. podpisów. W ostatnich tygodniach akcja nabrała rozpędu, również dzięku zaangażowaniu poszczególnych grup kibicowskich przy zbieraniu podpisów w trakcie meczów piłki nożnej. Działa również facebookowy profil akcji i samodzielna strona pod adresem http://kibicezabezpieczenstwem.pl.

 

Źródło: WPolityce.pl, KibiceZaBezpieczenstwem.pl.

Tagged , , , , ,

W środę decydujące głosowanie nad projektem ustawy antyaborcyjnej

Ustawa antyaborcyjna w SejmieOstateczne głosowanie nad projektem całkowitego zakazu zabijania ludzi odbędzie się już w środę (31 sierpnia 2011 r.) w polskim Sejmie. Debata odbędzie się w godzinach od 17.00 do 18.30, a głosowanie od 19.30 do 20.30.


To głosowanie będzie niejako ostatnim testem na obronę życia, ale także na katolicyzm dla posłów tej kadencji. Każdy, kto zagłosuje za aborcją, a przeciw życiu ostatecznie wyłączy się z przestrzeni wyboru możliwego dla katolika, ale też uniemożliwi sobie przystępowanie do komunii świętej.

 

Ważne jest także to, czy PO nie wprowadzi dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Podczas głosowania w komisjach liderzy Platformy podjęli taką właśnie decyzję, próbując złamać swoim posłom sumienia.

Źródło: PrawoDoNarodzin.pl

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie

Prawo do narodzinRozpoczyna się kampania przyznawania certyfikatów Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie. Celem przyznawania certyfikatów jest wskazanie wyborcom kandydatów, którzy deklarują, że w ramach swojej misji publicznej będą służyli wartościom rodzinnym i dążyli do uchwalenia prawa, dzięki któremu ochrona życia poczętego będzie umocowana ustawowo.

Przyznawanie certyfikatów ma pomóc wyborcom przekroczyć krąg jałowych sporów partyjnych i w swoich wyborach orientować się na osoby, które deklarują przywiązanie do najważniejszych wartości konstytuujących naszą cywilizację. Będzie to istotna informacja dla organizacji z obszaru PRO-life i PRO-familia oraz ponad 600 tysięcy dorosłych Polaków, którzy złożyli swój podpis pod projektem ustawy w pełni chroniącej ludzkie życie, czyniąc z niego największą po 1989 r. inicjatywę obywatelską.

Dla posłów obecnej kadencji kryterium przyznawania Certyfikatu będzie wyrażony w głosowaniach stosunek do będącego przedmiotem prac parlamentu projektu ustawy chroniącej życie ludzkie od momentu poczęcia oraz podpisanie deklaracji. W przypadku kandydatów nie sprawujących obecnie mandatu poselskiego będzie podpisanie niniejszej deklaracji:

Jako kandydat na Posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że takie wartości jak ludzkie Życie i Rodzina zasługują na szczególną ochronę prawną i w związku z tym:

1. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz objęcia pełną ochroną Życia ludzkiego.

2. Deklaruję podjęcie w przyszłej kadencji parlamentu zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia wartości Rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny w wymiarze kulturowym, społecznym i materialnym.

Informacje o Kandydatach Przyjaznych Życiu i Rodzinie będą dystrybuowane na serwisach organizatorów, wśród ruchów i organizacji zaangażowanych w zbieranie podpisów pod ustawą chroniącą życie człowieka oraz za pomocą materiałów multimedialnych. Zachęcamy do zainteresowania i rozpowszechniania informacji na ten temat.

Źródło: PrawoDoNarodzin.pl

Tagged , , , , , , , , ,

List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia

prawo do narodzinObok listu dziennikarek, dziennikarzy, ginekologów i prawników powstał kolejny list, tym razem zainicjowany przez nauczycieli akademickich z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który wspiera akcję „Prawo do narodzin„. Pod listem podpisują się także nauczyciele akademiccy z innych ośrodków naukowych. Wykładowcy z wyższych uczelni to kolejna grupa społeczna popierająca inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do pełnej prawnej ochrony życia człowieka.

Przedstawiamy poniżej treść listu:

List otwarty nauczycieli akademickich za prawem do życia

Dziennikarki, dziennikarze, lekarze ginekolodzy, prawnicy – to środowiska, których członkowie podpisali już apel i listy otwarte do parlamentarzystów nawiązujące do podjęcia w Sejmie prac nad społecznym projektem ustawy o pełnej ochronie dzieci nienarodzonych.

Każda z podpisujących się osób ma za sobą studia, podczas których zdobywając wiedzę i kształtując poglądy na życie i świat spotykała się z pracownikami nauki – nauczycielami akademickimi. W jakimś więc stopniu swą obecną pozycję społeczną zawdzięczają te osoby środowisku akademickiemu. Nie może zatem zabraknąć głosu nauczycieli akademickich – profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów – w tak ważnej dla społeczeństwa sprawie, jaką jest prawna ochrona życia każdego poczętego dziecka, w szczególności zaś dziecka chorego.

Zadaniem środowiska uniwersyteckiego (nauczycieli akademickich) jest dążenie do obiektywnej prawdy i jej przekazywanie; jest również uczenie myślenia według wartości.

Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, a dzisiejsza wiedza i technika dostarcza wystarczających argumentów za dostrzeżeniem i jednakowym poszanowaniem godności tego życia na każdym etapie jego rozwoju.

Apelujemy do posłów i senatorów o odwagę opowiedzenia się za prawdą o życiu człowieka znajdującego się w prenatalnej fazie rozwoju, której to prawdzie przeciwstawia się argumenty swoiście pojmowanego prawa kobiet do wyboru i decyzji, kosztem prawa dziecka do życia. Pozbawia się w tym argumentowaniu głosu mężczyzny – ojca, zwalniając go przy okazji z odpowiedzialności za swoje działanie. Jest to głęboko nieuczciwe i krzywdzące dla kobiet, niewychowawcze dla młodzieży oraz dyskryminujące w stosunku do odpowiedzialnych mężczyzn.

Znakiem dzisiejszych czasów jest absolutyzacja prawa człowieka do samostanowienia o sobie. Nie można jednak przedkładać znaków czasu nad znak prawdy. „Prawo do aborcji”, traktowane jako prawo do samostanowienia, wymierzone jest przeciwko drugiemu człowiekowi, który swojego prawa do samostanowienia nie potrafi jeszcze wyartykułować i obronić.

Pełna lista podpisów oraz inne listy poparcia dla wspomnianej inicjatywy dostępne są na stronie: Za-zyciem.pl/

Tagged , , , , , , , , , , ,